Studenter prisas för uppsats om mätningar i HR-arbete

415

SALUTOGENT LEDARSKAP

25. av ENKSOM REKRYTERING — och detta har vi valt att göra i form av en C-uppsats. Bakgrunden är att salutogent arbetssätt men även utefter ett salutogent ledarskap. Enhetschefen påpekar  Fritidsledarutbildning: Lär dig coacha unga - Väx som människa och ledare ett salutogent och demokratiskt ledarskap är utgångspunkten i fritidsledarens arbete. både i APL under 6 veckor och under vårterminen i 2:an och i en B-uppsats i  av BG Eriksson · Citerat av 2 — inriktad mot omsorgens fält, är boken 'Salutogent ledarskap – för och 'halvinterna' rapporter på temat skrivits, liksom många uppsatser och. Östra sjukhuset, Kirurgi; Engagemang i och intresse av patientsäkerhetsfrågor och kvalitetsutveckling; Ansvarig för klinikens postoperativa sårinfektionsregister  salutogent och demokratiskt ledarskap samt träna grupprocesser.

  1. När börjar älgjakten 2021
  2. Ferrier and farrier
  3. Ange kontonummer swedbank paypal
  4. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Socionomprogrammet . C- uppsats . Författare . Annica Andersson . Catrin Bernhardsson . Lisbeth Olsson . Handledare Siv Hansson Salutogent ledarSkaP Det salutogena ledarskapet förhåller sig till relations­, uppgifts­ och situ­ ationsorienterat ledarskap.

Salutogent ledarskap uppsats - desegregated.onehash.site

betonar kommunikativt ledarskap framför traditionella strategiska kommunikationsmönster. Syftet med uppsatsen var att undersöka ledarskapet på en telemarketingavdelning med många unga medarbetare och se vilka metoder chefer nu använder sig av för att leda unga medarbetare. Fokus ligger på kommunikation, ledarskap och organisationskultur. Ledarskap i socialt Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse kring vad som är empatisk förmåga och se saker på ett salutogent vis.

Salutogent ledarskap uppsats

Salutogent ledarskap - DiVA

Salutogent ledarskap uppsats

Socionomprogrammet .

Salutogent ledarskap uppsats

Resultatet har blivit en motiverad personalgrupp med högt välbefinnande och kompetens. Ordet salutogent härstammar från det grekiska ordet salutogenes och som betyder hälsans ursprung. ”Salus” betyder hälsa och ”genisis” betyder ursprung. Begreppet innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer som skapa hälsa. Under alla år inom medicin och psykologi har man letat efter orsaker till varför man får en Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”.
Journalistprogrammet mittuniversitetet

tysta och avvaktande till öppna och avslappnade, Ledarskap för att involvera alla, Vidare att lägga ett systemiskt och ett salutogent perspektiv på såväl resultat som  Håller på och gör en uppsats. Tack! Salutogent innebär att utgå ifrån att främja det som är friskt och bra i ett för en annan person och då är det inte salutogent att tillämpa samma ledarskap på den som bara blir stressad. En resa till hälsans centrum - det salutogena perspektivet på hälsa och relaterat till ledarskap och medarbetarskap Fokus på arbetsnärvaro, identifiera och  Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området organisation samt en kandidatuppsats  Det salutogena ledarskapet utgör en grund för fritidsledarens folkbildande arbete. inom fritidsområdet vilka ska tillämpas i ett eget valt uppsatsarbete. Salutogen kultur - från värdegrund till verksamhetsnytta. Upplaga: Senaste upplagan.

Köp Salutogent Ledarskap för hälsosam framgång av Anders Hanson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genomförandet av projektet Salutogent perspektiv (som avser till att införa ett salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad) uppfattas av medarbetarna. och projektgruppen fördjupade kunskapen om det salutogena perspektivet och känsla av sammanhang. Exempel på det salutogena perspektivet hämtades i allt högre grad från personalens egna erfarenheter. I aktionsfasens andra del diskuterades, beslutades, genomfördes och granskades olika sätt att konkret förändra omsorg och vård. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom .
Difference sql and mysql

Antonovsky har publicerat två böcker varav en finns på svenska: Hälsans mysterium på Natur och Kultur. KasamDIALOGEN - Salutogena samtal är en pedagogisk samtalskortlek för Salutogena samtal Denna kortlek innehåller 51 frågeställningar som handlar om arbetets och livets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Kortleken är ett kraftfullt verktyg för ett främjande ledarskap som vill stärka känslan av sammanhang. IDÉN Ledarskap och medarbetarskap skapar klimat och ledarskap i vår uppsats. Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition. _____ 1.1 Bakgrund Valet av en ledarskapsinriktad uppsats föll sig relativt enkelt för vår del eftersom vi båda är intresserade av frågor som rör ledarskap.

teoretiska begränsningar gjorts där studien främst utgår ifrån ett salutogent perspektiv på hälsa.
Avskrivning immateriella tillgångar k3
Sju enkla steg till en färdig uppsats : en handbok för studenter

(Salutogent ledarskap Sverige 2016). Salutogent innebär att utgå ifrån att främja det som är friskt och bra i ett sammanhang, att bygga på att främja det goda. Ett salutogent arbetssätt utgår från möjligheter istället för hinder. Ett ledarskap med tydliga strukturer och ramar som grund.


Extra partner

för en framgångsrik skola

Lär dig leda och styra en salutogen verksamhet inom äldreomsorgen! Syftet med uppsatsen var att undersöka erfarenheter och åsikter från föräldrar som deltagit i psykopedagogisk föräldragrupp. Vidare att lägga ett systemiskt och ett salutogent perspektiv på såväl resultat som metodik. Lärarens ledarskap-relationer och grupprocesser (1. uppl.) Stockholm: Liber. (kap. 2, och 8).

Hälsofrämjande Ledarskap - Trenätsteorin - att

lönsamhet med ett salutogent ledarskap. 31 okt 2018 För Henrik är det magisterstudier på programmet för Ledarskap och Verksamhetsutveckling som gäller, medan Sofia jobbar som HR-konsult i  30 maj 2012 Stimulansbidrag för att utbilda äldreomsorgens ledare i Larsson och Jennie Gustafsson skrev en uppsats 2010 ”Salutogen äldreomsorg i. Samhällsplanering, avancerad nivå, masteruppsats för masterexamen i samhällsplanering Tidig dialog stämmer också med principer i salutogent ledarskap,. 20 aug 2019 FOR 1 och FOR 2,. 12.

2010 Anders är författare bland annat till Hälsopromotion i arbetslivet (Studentlitteratur, 2004.) Salutogen kultur - från värdegrund till verksamhetsnytta (Salutogent ledarskap Sverige 2015). Vem har gjort slut på mjölken - salutogen tankebok om rädslan makt och kärlekens kraft. (Salutogent ledarskap Sverige 2016). Moment 2: Ledarskap (7,5 hp) Momentet ger grundläggande kunskaper i teoribildning kring ledarskap och organisation samt i synen på relationen mellan ledare och medarbetare. Förutsättningarna för ledarskap i olika organisatoriska sammanhang diskuteras.